Drömmarna Akademi

Drömmarnas Akademi

Sue­cia An­tiqua et Ho­di­er­na, An­ti­ken i Sve­ri­ge – Sve­ri­ge i An­ti­ken, är en helaf­ton med fö­re­drag, mu­sik och en hi­sto­risk per­for­man­ce.

Hur har an­ti­ken på­ver­kat konst­nä­rer, ar­ki­tek­ter, kung­lig­he­ter och histo­ri­ker i Sve­ri­ge? Vil­ka dröm­mar har dri­vit svens­kar ge­nom ti­der­na att söka sig till Ita­li­en och Gre­kland för att upp­le­va an­ti­ken på nära håll? Un­der en kväll får vi höra fle­ra kor­ta fö­re­drag med an­norlun­da be­rät­tel­ser om An­ti­ken i Sve­ri­ge och Sve­ri­ge i An­ti­ken.

Ef­ter pa­u­sen pre­sen­te­ras Dröm­mar­nas Aka­de­mi med re­ci­ta­tion, sång, mu­sik och film. Den konst­när­li­ga le­da­ren och ton­sät­ta­ren Ca­rin Bar­tosch Ed­ström har till­sam­mans med film­fo­to­gra­fen Su­san­ne Svan­tes­son rest i Sve­ri­ge, Ita­li­en och Gre­kland för att fil­ma de klas­sis­ka ori­gi­na­len lik­som tolk­ning­ar­na i Sve­ri­ge.

Carin Bartosch Edström och jag har samarbetat sedan 2016. Carin har bl a skrivit musiken till min film Den blå klänningen och scenproduktionen Indigo.

Tillsammans tilldelades vi under 2021 Mundebostipendiet (genom Svenska Atheninstitutets vänner). Tack vare det, samt stöd från Konstnärsnämnden, kunde vi då tillbringa en månad i Grekland för att filma och arbeta med den film som ingår i Drömmarnas Akademi

Turnépremiär i Östersund den 1 oktober, sedan vidare till Stockholm, Uppsala, Göteborg, Lund, Rom och Athen.  (se turnéplan nedan).

Filmproduktion – Drömmarnas akademi

Carin Bartosch Edström och Susanne Svantesson

Premiär i Östersund 1 oktober 2022.

Läs mer på Sueca Antiqua et Hodierna

I Drömmarnas akademi bjuder jag in till en resa genom fantasin om antiken med recitation, sång, musik och film.

Ni möter poeten Pindaros, filosofen Aristoteles, drottning Kristina, det barocka universalgeniet Olof Rudbeck, arkitekten Carl August Ehrensvärds, tonsättaren Ture Rangström, kung Gustaf VI Adolf, poeten Jesper Svenbro, min far arkeologen Carl Eric Östenberg och många andra som drömt om antiken och lämnat fotspår vi kan följa. Ni får möta mina minnen av antiken, från min barndom i Rom, återberättade minnen från min familj på utgrävningar i sextiotalets Sicilien, nedärvda minnen från namnlösa avsändare som slingrat sig genom historien, ändrats, stöpts om, förlorats och helt oförhappandes dykt upp i ny skepnad i ett Theseustempel med trätak vid Dalälvens strand.

Carin Bartosch Edström – konstnärlig ledare för  Suecia Antiqua Et Hodierna om Drömmarnas Akademi 

Susanne under filmning i Delphi.

 

 

Afaiatemplet på ön Egina.

Teamet i Grekland filmar på Akropolis

Carin Bartosch Edström och Susanne Svantesson.

Turné oktober 2022